Algemene Spelvoorwaarden voor deelname aan prijsvragen en promotionele acties van bruna.nl


Deze Algemene Spelvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Bruna B.V. (Postbus 439, 3990 GE Houten, hierna te noemen: ‘Bruna’) te organiseren prijsvragen en promotionele acties.

 1. Op de website www.bruna.nl, via social media of in de actiemail zal per prijsvraag of promotionele actie vermeld worden op welke wijze en in welke periode aan de prijsvraag of actie kan worden deelgenomen en of aanvullende voorwaarden voor deelname gelden.
 2. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Bruna B.V. (inclusief dochterondernemingen) en hun directe familieleden alsmede eventuele participanten in een prijsvraag of promotionele actie (waaronder begrepen adverteerders, sponsors of producenten).
 3. Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) of voogd te hebben verkregen voor deelname aan de prijsvraag of promotionele actie. Bruna kan om opgave van de geboortedatum van de deelnemer of om een kopie van een geldig legitimatiebewijs vragen.
 4. Bruna behoudt zich het recht voor om een deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Spelvoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens Bruna of derden.
 5. De prijs is uniek en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld.
 6. Indien aan deelname meer kosten verbonden zijn dan alleen de kosten van het verzenden van een e-mail of deelnameformulier, worden deze kosten bij de specifieke prijsvraag of promotionele actie vermeld. Als de deelnemer meerdere malen deelneemt, zullen deze kosten per keer in rekening worden gebracht.
 7. De eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van Bruna. Een deelnemer zal dus niet achteraf kansspelbelasting over de waarde van de gewonnen prijs hoeven te betalen. Dit kan anders zijn, indien de specifieke voorwaarden van een prijsvraag of promotionele actie dit bepalen.
 8. De winnaars zullen worden aangewezen door een onafhankelijke derde. Er vindt per prijsvraag of actie een trekking van de winnaars plaats tenzij bij de prijsvraag of promotionele actie anders wordt vermeld. Per prijsvraag of actie zal worden aangegeven hoeveel prijzen er te winnen zijn of hoeveel deelnemers er kunnen winnen.
 9. Iedere winnaar van een prijsvraag of promotionele actie kan door Bruna gevraagd worden om medewerking te verlenen aan promotionele activiteiten verband houdend met de betreffende prijsvraag of promotionele actie, zoals foto- of filmopnamen en interviews. Door deelname aan een prijsvraag of promotionele actie verklaart een deelnemer hieraan zijn volledige medewerking te zullen verlenen Bruna heeft het recht deze foto- of filmopnamen en interviews openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook. Bruna is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de winnaar.
 10. De winnaars zullen uiterlijk binnen drie maanden na beëindiging van iedere prijsvraag of promotionele actie per post, e-mail of telefoon bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven correspondentieadres of telefoonnummer. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 11. De prijzen van iedere prijsvraag of promotionele actie worden door adverteerders of sponsors ter beschikking gesteld. De uitkering van de prijzen gebeurt doorgaans door Bruna zelf en in sommige gevallen door de adverteerders of sponsors. Bruna is niet verantwoordelijk voor de afhandeling door of namens een adverteerder of sponsor.
 12. Binnen enkele weken zullen gewonnen prijzen per post aan de winnaars worden verzonden, of, indien dit in de bijzondere actievoorwaarden is opgenomen of gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, persoonlijk aan de winnaars worden overhandigd. Wanneer een winnaar na te zijn benaderd door Bruna binnen 6 weken geen contactgegevens doorgeeft, behoudt Bruna zich het recht voor de prijs aan iemand anders toe te kennen.
 13. Indien een prijs om wat voor reden dan ook niet beschikbaar is, behoudt Bruna zich het recht voor om een vervangende prijs van gelijke waarde aan te bieden. Bruna aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de prijs later dan aangekondigd wordt ontvangen, of indien de (vervangende) prijs op ondergeschikte punten afwijkt van de aangeboden prijs. Voorts is Bruna niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies). In het geval de winnaar, een medebewoner of aanwezige of omwonende een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar door Bruna in de gelegenheid worden gesteld om de prijs op een later tijdstip af te halen (bijvoorbeeld bij een Bruna winkel, postkantoor of postagentschap e.d.). In een dergelijk geval kan Bruna niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegde persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijven is achtergelaten, danwel indien deze notificatie of berichtgeving is verloren of in onaanvaardbare mate is beschadigd.
 14. De prijzen worden toegekend in de staat waarin ze zich bevinden. Bruna is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijzen noch voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de prijzen.
 15. Indien de gewonnen prijzen bestaan uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.
 16. Bruna is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan een prijsvraag of promotionele actie, noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de promotionele actieof de aanwijzing van de winnaars.
 17. Door deel te nemen aan prijsvragen of promotionele acties van Bruna aanvaardt een deelnemer de onderhavige Algemene Spelvoorwaarden. Indien er voor bepaalde promotionele acties of prijsvragen specifieke regels worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op de onderhavige Spelvoorwaarden.
 18. De onderhavige Algemene Spelvoorwaarden (inclusief eventuele specifieke spelvoorwaarden die op basis van artikel 17 door Bruna zijn opgesteld) kunnen te allen tijde door Bruna worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
 19. Alle persoonsgegevens die in het kader van prijsvragen of promotionele acties van Bruna worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk behandeld met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Door deelname aan een prijsvraag of promotionele actie van Bruna verleent de deelnemer toestemming aan Bruna om zijn persoonsgegevens te verwerken voor promotionele- en marketingdoeleinden. Iedere deelnemer heeft op ieder moment het recht om zijn persoonsgegevens uit de bestanden van Bruna te laten verwijderen. Een verzoek daartoe dient door de deelnemer te worden gericht aan het onder artikel 23 van deze voorwaarden vermelde adres.
 20. Bruna behoudt zich het recht voor om iedere prijsvraag of promotionele actie vervroegd te beëindigen. Vroegtijdige beëindiging zal publiekelijk bekend worden gemaakt.
 21. De voorwaarden hebben geen betrekking op prijsvragen en promotionele acties, die onder verantwoordelijkheid van de adverteerders, sponsors of overige derden worden georganiseerd.
 22. Bruna handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Deze Gedragscode is te downloaden op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kansspelen/documenten-en-publicaties.
 23. Eventuele vragen, opmerkingen of klachten over de prijsvragen en promotionele acties of deze Algemene Spelvoorwaarden kunnen schriftelijk of elektronisch gesteld worden. Stuur deze vragen in een voldoende gefrankeerde envelop naar Bruna B.V., Postbus 439, 3990 GE Houten, of stuur een email naar [email protected]

Houten, 1 september 2014

checklist

HiSchool de plek voor alle schoolspullen

 • Rekenmachine en bureau accessoires
 • Prisma woordenboeken
 • Etui
 • Kaftpapier en rekbaar kaftpapier
 • Etiketten
 • Schriften
 • Schooltas, rugzak en shopper
 • Ringbanden
 • Schoolspullen voor in je etui
 • 0 producten op checklist
 • - 0 online te bestellen
 • - 0 alleen in de winkel

Grappige HiSchool filmpjes van Youtubers

Youtuber MeisjeDjamila gaat in haar vlog 5 challenges aan met haar vrienden. Ze vertegenwoordigen allemaal een HiSchool stijl. Wie denk jij dat er wint? Bekijk haar filmpje op www.bruna.nl/vlogger. Hou onze vlog-pagina in de gaten, want er volgen nog meer leuke en grappige filmpjes van Youtubers Ties, Gio en Sjaak!

Promo HiSchool Alt Text