Amor Dolorque
Amor Dolorque
Amor Dolorque
Amor Dolorque
9.50

3 - 5 Werkdagen

Amor Dolorque. Verhalen uit de Metamor phoses van Ovidius is een volledige uitwerking van de syllabus voor het CE Latijn 2023. Het boek vormt een sluitend systeem. Alle woor-den die de leerlingen verondersteld worden te kennen staan in de woordenlijst, die in een apart katern wordt aangeboden. Alle woorden die niet in deze woordenlijst voorkomen zijn geanno-teerd. In de alfabetische woordenlijst, die in een apart katern wordt aangeboden, zijn ook de fre-quent in het pensum voorkomende woorden opgenomen. Bij de annotatie zijn we uitgegaan van een basiswoordenlijst van ca. 1100 woorden (Vox 1). De eerste Latijnse teksten van het pensum zijn wat ruimer van aantekeningen voorzien. Wat leerlingen moeten weten van de metriek, de stijl en de verteltechniek van Ovidius, is achterin het boek in twee hoofdstukken ondergebracht (hoofdstuk 13 en 14). Ook zijn alle stijlfiguren opgenomen die door de CvTE-minimumlijst als bekend worden verondersteld en zoveel mogelijk toegelicht met voorbeelden uit het pensum. Allerlei belangrijke grammaticale onderwerpen worden naar aanleiding van de teksten in ont-houdblokken herhaald en zijn in hoofdstuk 15 bij elkaar gezet. De blokken zijn geordend in zes catego rieën. Bovendien is in dit hoofdstuk een stappenplan opgenomen voor het vertalen. Achterin het boek is een op basis van het pensum samengestelde lijst van basiswoorden opgenomen (hoofdstuk 16). Het is aan te bevelen deze woor-den vooraf aan het vertalen van een passage te laten leren. Het boek bevat veel vragen en opdrachten die op uiteenlopende zaken betrekking hebben: gram-maticale structuur, metriek, stijlmiddelen, in-houd, strekking en structuur van de tekst, tekst-varianten en de illustraties. Omdat leerlingen gelezen Latijnse teksten moeten vergelijken met een bestaande vertaling, teneinde deze vertaling te beoordelen, zijn ook in dit kader verschillende opdrachten toegevoegd. Ook zijn bij de teksten in vertaling vragen gesteld, die vooral over de inhoud van de tekst gaan. Aan het einde van de meeste teksten zijn afsluitende vragen toegevoegd, die betrekking hebben op het thema van het pensum. De receptiegeschiedenis wordt behandeld in hoofdstuk 12. Ook aan de hand van de tal rijke illustraties krijgen leerlingen een indruk van de wijze waarop de verhalen uit de Metamophoses hebben doorgewerkt in de beeldende kunsten. Er zijn tien proefvertalingen opgenomen en nog eens tien in het docentenboek. In het docentenboek staan verder de werkver-talingen van de Latijnse teksten en van alle proef-vertalingen waarvan zeven met kolonindeling, de antwoorden op de vragen en opdrachten en de CvTE-minimumlijst van 2015. De Latijnse tekst van de Metamorphoses is de OCT-tekst uitgegeven door R.J. Tarrant in 2004, een voor leerlingen niet de meest voor de hand liggende tekst. De voorgeschreven vertalingen van de Meta­morphoses zijn van de hand van mevr. M. d’Hane- Scheltema. Alleen de vertaling van de verzen 11.573-649 en 11.671-709 is van E. de Laet en de vertaling van de verzen 2.708-796 en 3.402-510 van Charles Hupperts. Verder zijn Odyssee 19.535-569 vertaald door J. van Gelder, Aeneis 4.174-188 door M.A. Schwartz en Ars Amatoria 3.683-746 door M. d’Hane-Scheltema. Verder is er gratis aanvullend lesmateriaal be-schikbaar in de vorm van PowerPoints met analy-ses van lastige zinnen uit het pensum. De Latijnse teksten uit het aparte katern worden digitaal aan-geboden in PDF en Word. Dat geldt ook voor de proefvertalingen, de basiswoorden en de alfabeti-sche woordenlijst. Docenten die een abonnement hebben op de examenbundel krijgen dit automa-tisch toegezonden. Tot slot willen we Gino Weel en Chantal Bekkers van Grefo bedanken voor hun geduld en grote in-zet het boek optimaal vorm te geven. De auteurs, Charles Hupperts & Niels Koopman

0 | 0