Handboek wet natuurbescherming
Handboek wet natuurbescherming
Handboek wet natuurbescherming
Handboek wet natuurbescherming
59.00

1 - 2 Weken

Het Handboek Natuurbeschermingsrecht geeft een actueel en diepgaand inzicht in de kern van de Wet natuurbescherming, maar blijft wel steeds praktisch en voor de praktijk toepasbaar.
Het Handboek Natuurbeschermingsrecht geeft een actueel en diepgaand inzicht in de kern van de Wnb, maar blijft wel steeds praktisch en voor de praktijk toepasbaar. In dit handboek wordt niet alleen de parlementaire geschiedenis beschreven ter toelichting op de nieuwe wet, maar daar waar de jurisprudentie onder de oude wettelijke systemen relevant blijft, wordt deze eveneens besproken.

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getreden. In de Wnb zijn de regels op grond van de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn neergelegd ter bescherming van soorten, gebieden, ter regulering van de jacht en beheer en schadebestrijding.

De Wnb is voor de praktijk van groot belang omdat de Wnb op allerlei fronten zijn intrede doet en betrokken kan zijn in of bij de besluitvorming. Dat geldt voor ruimtelijke besluiten en bestemmingsplannen, maar ook projecten die geen andere vergunningen vereisen. Omdat de Wnb haar oorsprong grotendeels vindt in de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn heeft de Wnb een belangrijke invloed op het handelen van bestuursorganen, burgers en bedrijven.

In het boek worden de wijzigingen ten opzichte van de voorgaande wetten, te weten de Wet natuurbescherming 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet, daar waar relevant steeds besproken. Naast de regelingen die voortkomen uit de Habitat- en Vogelrichtlijn richt dit boek zich ook op subsidieregelingen voor natuur. Uiteraard wordt de relevantie met de Wabo nadrukkelijk aan de orde gesteld in dit handboek.

In dit handboek komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Overzicht van het internationale natuurbeschermingsrecht
Natuurbeleid en monitoring
Gebiedsbescherming
Soortbescherming
Jacht, beheer en schadebestrijding
De programmatische aanpak stikstof (PAS)
Subsidieregelingen ten behoeve van natuur
Nadeelcompensatie
Handhaving van de Wet natuurbescherming
Wet natuurbescherming en Wet ruimtelijke ordening
Wet natuurbescherming en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Auteurs: Fleur Onrust, Paul Herder, Sander Kole, Peter Mendelts, Teun Verstappen, Maurice Stassen en Alexandra de Waard

Verschenen: juni 2017

0 | 0