Nieuwe wetgeving in de gezondheidszorg
28.00

Op werkdagen voor 16.00 uur besteld, volgende dag in huis

De wet- en regelgeving in de gezondheidszorg is complex en sterk aan verandering onderhevig. Dit boek geeft een overzicht van de huidige wet- en regelgeving en laat zien hoe die in de toekomst zal wijzigen. De auteurs als advocaat of adviseur verbonden aan Rutgers & Posch te Amsterdam voorzien de ontwikkelingen op wetgevingsgebied in cure and care van kritisch commentaar.

In hoofdstuk 1 geeft Sjef Gevers een overzicht van het veranderende wettelijke kader. Daarna wordt specifiek ingegaan op een aantal actuele thema's. In hoofdstuk 2 gaat Bas Visée in op health care governance. Hij beschrijft niet alleen het huidige wettelijke regime, maar ook de voorstellen die beogen om de regels omtrent bestuur en toezicht in de zorg te verbeteren. Weinig thema's krijgen zoveel aandacht als de kwaliteit van de verleende zorg. Sjef Gevers bespreekt dit thema in hoofdstuk 3.

In hoofdstuk 4 komen klachten en geschillen aan de orde. Nadia Haase beschrijft het huidige klachtrecht en de wetsvoorstellen tot wijziging daarvan. In hoofdstuk 5 schrijven Merel van der Kamp en Dirk Jan Rutgers over medezeggenschap in zorginstellingen. Het gaat daarbij onder meer om de vraag wanneer een cliëntenraad dient te worden ingesteld en welke informatie-, advies-en instemmingsrechten aan een cliëntenraad toekomen.

Zeer actueel is het debat over uitkeren van winst in de zorg. Daarover schrijft Matthijs van den Broek in hoofdstuk 6. Vervolgens staan Rik Analbers en Karen Harmsen in hoofdstuk 7 stil bij aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders in de zorg. Thans bestaat nog onduidelijkheid over de omvang van het aansprakelijkheidsregime voor toezichthouders. De voorgestelde wijzigingen zijn erop gericht deze onduidelijkheid weg te nemen. Tot slot zijn de belangrijkste wetsvoorstellen en toelichtende parlementaire stukken als bijlagen in dit boek opgenomen.

0 | 0