Útsicht
Útsicht
Útsicht
Útsicht
23.50

2 - 3 Werkdagen

Útsicht, in gedichte- en ferhalebondel ynklusyf CD en foto’s. In bondel yn wurd, muzyk en byld, oer it Fryske lân, de minsken, de taal en kultuer, oer alledeiske en net-alledeiske saken. Yn Útsicht binne de teksten en gedichten fan Aggie van der Meer liedend. In soad fan dizze teksten, lykas ‘Wachtsje’, ‘It lân fan no’ en ‘Ôfskie’ binne troch Hoite Pruiksma ta komposysje makke, yn ferskillende muzikale settings, en op CD set. Taheakke binne foto’s fan Foppe Schut; bylden fan wiidsheid en romte fan it Fryske lân. Útsicht, een gedichten- en verhalenbundel inclusief cd en foto’s. Een bundel in woord, muziek en beeld, over het Friese land, de mensen, de taal en cultuur, over alledaagse en niet-alledaagse zaken. In Útsicht zijn de teksten en gedichten van Aggie van der Meer leidend. Veel van deze teksten, zoals ‘Wachtsje’, ‘It lan fan no’ en ‘Ôfskie’ zijn door Hoite Pruiksma tot compositie gemaakt, in verschillende muzikale zettingen, en op cd gezet. Toegevoegd zijn foto’s van Foppe Schut; beelden van weidsheid en ruimte van het Friese land. Útsicht, a collection of stories and poems accompanied by a CD and photographs. A collection of words, music and images about the Frisian country, people, language and culture, about everyday and unusual things. The core of Útsicht are the stories and poems of Aggie van der Meer. Many of these texts, including ‘Wachtsje’, ‘It lân fan no’ and ‘Ôfskie’ have been set to music, arranged by Hoite Pruiksma, using a diverse mix of instruments and put on the CD. Photographs made by Foppe Schut complete the package with images of the width and breadth of the Frisian countryside.

0 | 0