Sanctierecht derde herziene druk
Sanctierecht derde herziene druk
Sanctierecht derde herziene druk
Sanctierecht derde herziene druk
53.00

3 - 5 Werkdagen

Dit is het enige handboek dat het strafrechtelijk sanctierecht volledig en in samenhang belicht. Na de actualisering van dit boek in 2021 zijn in deze 4e druk enkele verduidelijkingen aangebracht en verwijzingen verbeterd. Sanctierecht besteedt uitgebreid aandacht aan de relevante ontwikkelingen rond het strafrechtelijk sanctierecht en plaatst deze in een breder kader. Tevens komen ook feitelijke en gedragskundige aspecten van sanctionering ter sprake. Strafrechtelijke sancties staan volop in de publieke belangstelling. De regelgeving op het gebied van het sanctierecht verandert regelmatig en wordt in toenemende mate beïnvloed door internationale ontwikkelingen. Sanctierecht voorziet in de behoefte aan een actueel leerboek op dit terrein. Het volledig en in samenhang belichten van het strafrechtelijk sanctierecht is wat deze titel uniek maakt. Hierin staan de regelgeving en de rechtspraak omtrent de oplegging en uitvoering van strafrechtelijke sancties centraal. Als gevolg van de inwerkingtreding van verschillende wetten, waaronder de Wet USB, bevat dit boek een ingrijpende bewerking. In deze herziene druk zijn verdere verduidelijkingen aangebracht en verwijzingen verbeterd. Het eerste deel van de titel is gewijd aan de historische en theoretische achtergronden, de hoofdlijnen en systematiek van het sanctiestelsel en aan de verdeling van verantwoordelijkheden. Vervolgens wordt stilgestaan bij de ontwikkeling, aard en juridische aspecten van de verschillende sancties. Hoewel de invalshoek primair een juridische is, komen ook feitelijke en gedragskundige aspecten van de sanctionering ter sprake. De afgelopen jaren is de wetgeving op het gebied van het sanctierecht ingrijpend veranderd. In de 3e (herziene) druk is de nieuwe regeling van de tenuitvoerlegging in het Wetboek van Strafvordering toegevoegd. Tevens is de bespreking van de jurisprudentie geactualiseerd en zijn verwijzingen naar wettelijke regelingen verbeterd. Sanctierecht is zowel bestemd voor het universitair onderwijs als voor de rechtspraktijk.

0 | 0