Vernietiging en hoop
Vernietiging en hoop
Vernietiging en hoop
Vernietiging en hoop
7.50

3 - 5 Werkdagen

VOORWOORD Vernietiging en hoop, in de Aeneis van Vergilius is een volledige uitwerking van de syllabus voor het CE Latijn 2020. Het boek vormt een sluitend systeem. Alle woor-den die de leerlingen verondersteld worden te kennen staan achterin het leerlingenboek, alle woorden die niet in deze basiswoordenlijst voorkomen zijn geannoteerd. In de alfabetische woordenlijst zijn ook de frequent in het pensum voorkomende woorden opgenomen. Bij de annotatie zijn we uitgegaan van de basiswoordenlijst 1 van ca. 1100 woorden uit Vox. De eerste Latijn-se tekst van het pensum (Boek I, 223-304) is wat ruimer van aantekeningen voorzien. Wat leerlingen moeten weten van de metriek, de stijl en de verteltechniek van Vergilius, is achterin het boek in twee hoofdstukken ondergebracht. Ook zijn alle stijlfiguren opgenomen die door de CvTE-minimumlijst als bekend worden veron-dersteld en zoveel mogelijk toegelicht met voor-beelden uit het pensum. Allerlei belangrijke grammaticale items worden naar aanleiding van de teksten in onthoudblokken herhaald en zijn in Hoofdstuk 16 bij elkaar gezet. Ook in het ‘Stappenplan bij het vertalen’ voorin het boek wordt verwezen naar de gramma-ticale blokken. Achterin het boek is een op basis van het pensum samengestelde lijst van basiswoorden opgenomen. Het is aan te bevelen deze woorden vooraf aan het vertalen van een passage of zelfs al aan het einde van de 5de klas te laten leren. Het boek bevat veel vragen en opdrachten die op uiteenlopende zaken betrekking hebben: grammaticale structuur, metriek, stijlmiddelen, in-houd, strekking en structuur van de tekst, soms tekstvarianten en de illustraties. Omdat leerlingen gelezen Latijnse teksten moeten vergelijken met een bestaande vertaling, teneinde deze vertaling te beoordelen, zijn ook in dit kader verschillende opdrachten toegevoegd. Ook zijn bij de teksten in vertaling vragen gesteld, die vooral over de in-houd van de tekst gaan. Verder zijn in Hoofdstuk 11 algemene vragen bij het pensum opgenomen om leerlingen te stimuleren na te denken over grote lijnen in het pensum en het thema ‘vernietiging en opbouw’ dat de Syllabus als rode draad voor de keuze van de teksten opgeeft. Ter illustratie van de receptiegeschiedenis zijn enkele passages uit Dante en zijn Divina Commedia opgenomen. Er worden tien proefvertalingen aangeboden en negen in het docentenboek. In het docentenboek staan verder de werkvertalingen van de Latijnse teksten en van alle proef-vertalingen waarvan 5 met kolonindeling, de antwoorden op de vragen en opdrachten en de CvTE-minimumlijst van 2015. De Latijnse tekst van de Aeneis is de OCT-tekst uitgegeven door R.A.B. Mynors in 1969. Voor de voorgeschreven vertalingen van de Aeneis heb-ben we van drie bestaande vertalingen dankbaar gebruik gemaakt: die van M.A. Schwartz, van Marietje D’Hane Scheltema en van Piet Schrijvers. De vertaling van de schildpassage uit boek 18 van de Ilias is van M.A. Schwartz. Daarnaast is er gratis aanvullend online lesmateriaal beschikbaar. Dit materiaal biedt leerlingen extra hulp bij het vertalen van de authentieke teksten. Bovendien worden de Latijnse teksten ook nog in een apart katern bij het boek aangeboden zodat leerlingen hierin aantekeningen kunnen maken. De auteurs, Charles Hupperts Elly Jans

0 | 0