Swannesang
6.50

Direct downloaden

Prachtige poëzij oerset yn geef en linich frysk troch Klaas Bruinsma
De naam Swannesang suggereert een laatste verdienste, en dat is deze bundel in feite ook. Klaas Bruinsma heeft als sluitstuk in zijn leven gedichten van zijn goede vriend Atze van Wieren vertaald in, zoals gebruikelijk, prachtig klinkend Fries. Deze bundel bevat een bloemlezing uit de dichtbundels Grondstof, Bedevaart en Eeuwig leven van Van Wieren, die we in het Fries terugzien als Grûnstof, Pylgerreis en Ivich libben. De subtiele observaties en de soms gevoelige, soms onstuimige gemoedsbewegingen van de dichter zijn door de 'meester van de talen' uiterst nauwkeurig en met fijnzinnig gevoel voor nuance lyrisch en onvergelijkelijk weergegeven in zijn 'memmetaal'. De namme Swannesang lit it foarkomme dat dizze bondel in lêste fertsjinste ynhâldt, en dat is feitelik ek sa. Klaas Bruinsma hat as slútstik yn syn libben gedichten fan syn goefreon Atze van Wieren oerset yn, sa as wenst, treflik klinkend Frysk. Dizze bondel omfettet in blomlêzing út de bondels Grondstof, Bedevaart en Eeuwig leven fan Van Wieren, dy't wy werom sjogge yn it Frysk as Grûnstof, Pylgerreis en Ivich libben. De subtile waarnimmings en de bytiden gefoelige, bytiden opljeppen emoasjes fan de dichter binne troch de 'master fan de talen' uterst sekuer en mei suver gefoel foar nuânse lyrysk en unyk werjûn yn syn memmetaal.

0 | 0